Hùng, Hoa Mạnh, and Nguyễn Quang Thành. 2005. “Về bản chất Và Quy luật phát triển cửa sông Ven biển miền Trung Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (4):356-64. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9657.