Minh, Lê Huy. 2005. “Hội nghị của Hội địa từ Và Cao không Quốc Tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (3):287-88. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9436.