Thoa, Nguyễn Thị Kim, Brooks B. Ellwood, Tạ Hòa Phương, Lưu Thị Phương Lan, and Đoàn Nhật Trưởng. 2005. “Kết Quả Nghiên cứu mới về Ranh giới Devon-Carbon tại Nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC”. Science of the Earth 27 (3):253-59. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9431.