Thạch, Nguyễn Ngọc. 2005. “Tương Quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (3):231-35. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9428.