Dũng, Lê Tiến, Phạm Thị Vân Anh, and Tô Xuân Bản. 2017. “CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (2):133-41. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9403.