Anh, Phan Lưu, and Hoàng Việt Hằng. 2017. “GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (2):115-22. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9401.