Vượng, Nguyễn Văn, BENT HANSEN, KLAUS WEMMER, Tạ Trọng Thắng, and Mai Hồng Chương. 2017. “TUỔI ĐẲNG THỜI Sm/Nd ĐÁ SIÊU MAFIC TRONG ĐỚI XIẾT TRƯỢT SÔNG HỒNG VÀ Ý NGHĨ ĐỊA ĐỘNG LỰC”. Science of the Earth 27 (2):97-102. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9399.