Khiển, Nguyễn Xuân. 2017. “ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (1):82-88. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9394.