Bình, Nguyễn Văn. 2017. “NGHIÊN CỨU VỀ TOURMALIN Ở HOẰNG HÓA, THANH HÓA”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (1):78-81. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9393.