Hậu, Đỗ Văn, Phạm Năng Vũ, and Lê Thị Lam Giang. 2017. “ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 27 (1):72-77. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9392.