Thuận, Đinh Văn, and Nguyễn Địch Dỹ. 2017. “CÁC PHỨC HỆ SINH THÁI BÀO TỬ PHẤN HOA TRONG TRẦM TÍCH HOLOCEN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (1):60-64. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9387.