Cư, Nguyễn Văn, and Nguyễn Thái Sơn. 2017. “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (1):41-47. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9382.