Hải, Đặng Thanh. 2017. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27 (1):14-22. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9377.