Trái Đất, Tạp chí Các Khoa học về. 2012. “Tổng mục lục năm 2011”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (4). https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/558.