Dương, Nguyễn Ánh, FUMIAKI KIMATA, Trần` Đình Tô, Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Vy Quốc Hải, and Dương Chí Công. 2012. “ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (4):690-94. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/556.