Tuyến, Đoàn Văn, and Nguyễn Văn Canh. 2012. “KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):549-53. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/534.