Thơm, Bùi Văn. 2012. “CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):509-17. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/530.