Tư, Trần Văn, Đào Minh Đức, and Trần Linh Lan. 2012. “ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):480-92. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/439.