Hướng, Nguyễn Văn, Phan Trọng Trịnh, and Hoàng Ngọc Đang. 2012. “TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):457-64. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/399.