Bách, Hoàng Việt, Nguyễn Du Hưng, Đào Viết Cảnh, Nguyễn Minh Tâm, Lê Tuấn Việt, and Tạ Thị Thu Hoài. 2014. “Eastern Sea Spreading and the Development of Phu Khanh Basin: Updated from the Results of New 2D Seismic Interpretation”. Vietnam Journal of Earth Sciences 35 (3):249-57. https://doi.org/10.15625/0866-7187/35/3/3696.