Dân, Nguyễn Lập, Ngô Lê Long, Ngô Lê An, Dương Quốc Huy, and Chu Bá Thi. 2014. “The Impact of Hydro-Electric Development to Water Resource in Tay Nguyen Area”. Vietnam Journal of Earth Sciences 35 (2):175-80. https://doi.org/10.15625/0866-7187/35/2/3670.