Anh, Trần Tuấn, GASKOV I.V., Trần Trọng Hòa, NEVOLKO P.A., Phạm Thị Dung, Bùi Ấn Niên, and Phạm Ngọc Cẩn. 2011. “ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):393-408. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/348.