Bình, Bùi Tiến. 2011. “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):377-85. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/345.