Thắng, Nguyễn Tất. 2011. “MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):369-76. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/344.