Phương, Nguyễn Hồng. 2011. “ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (3):337-46. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/341.