Dương, Nguyễn Thị Thùy, and Dương Mạnh Linh. 2011. “KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BÀO TỬ, PHẤN HOA TRONG HAI LỖ KHOAN VÙNG HÀ NỘI VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HỆ THỰC VẬT TRONG HOLOCENE”. Science of the Earth 33 (3):297-305. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/336.