Minh, Nguyễn Trung. 2011. “HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (2):231-37. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/330.