Thành, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Lê Minh, and Nguyễn Lê Minh. 2011. “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (2):209-19. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/327.