Duẩn, Nguyễn Bá, Đặng Thanh Hải, Vũ Đức Minh, and Lê Thị Thúy Hiên. 2011. “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN TRƯỢT LỞ KHU VỰC CẦU MÓNG SẾN, TỈNH LÀO CAI”. Science of the Earth 33 (2):164-74. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/322.