Trọng, Cao Đình, Cao Đình Triều, and Nguyễn Đức Vinh. 2011. “ỨNG DỤNG MẠNG NƠROL TRONG DỰ BÁO ĐỘ LỚN (MAGNITUDE) ĐỘNG ĐẤT KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (2):151-63. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/321.