Cường, Lê Văn Anh, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Giảng, Đặng Hoài Trung, and Võ Minh Triết. 2011. “NGHIÊN CỨU DỊCH CHUYỂN KIRCHHOFF ĐỂ XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH VẬN TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (2):142-50. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/319.