Tuyến, Đoàn Văn, and Đinh Văn Toàn. 2011. “ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (2):119-25. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/286.