Tân, Mai Thanh, Phạm Văn Tỵ, Đặng Văn Bát, Lê Duy Bách, Nguyễn Biểu, Trần Nghi, and Lê Văn Dung. 2011. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33 (2):109-18. https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/285.