Hòa, Trần Trọng, Phạm Thị Dung, Trần Tuấn Anh, Ching- Ying Lan, Tadashi Usuki, Trần Văn Hiếu, and Vũ Hoàng Ly. 2013. “Zircon U-Pb Isotopic Age of Ye Yen Sun Granite Complex in Phan Si Pan Uplift and Relationship to the Red River Shear Zone”. Vietnam Journal of Earth Sciences 34 (4):453-64. https://doi.org/10.15625/0866-7187/34/4/2805.