Liem, Ngo Van, Phan Trong Trinh, Tran Van Phong, Vy Thi Hong Lien, Nguyen Van Huong, Nguyen Quang Xuyen, Bui Nhi Thanh, Duong Van Hao, Binh Thai Pham, Nguyen Van Dung, Vu Khac Dang, and Vu Hoa An. 2020. “Pliocene - Present Tectonics and Strain Rate in Ninh Thuan Region and Surrounding Continental Shelf”. Science of the Earth 43 (1):33-56. https://doi.org/10.15625/0866-7187/15694.