Xuyên, Nguyễn Đình, Nguyễn Quốc Dũng, Lê Tử Sơn, Đinh Quốc Văn, Nguyễn Tiến Hùng, and Nguyễn Lê Minh. 2008. “Một số kết Quả Quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (3):264-69. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11792.