Hải, Nguyễn Tiến, Phùng Văn Phách, and K. Stattegger. 2009. “Xác định cấu Trúc hình thái của châu thổ cửu Long Trên thềm lục địa Ven bờ Cà Mau Trên Cơ sở tài liệu địa chấn nông phân giải Cao”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (4):356-62. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/11777.