Vũ, Phạm Năng, Phạm Nguyễn Hà Vũ, and Nguyễn Xuân Bình. 2008. “Hoạt động kiến tạo vỡ Núi lửa Trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa Nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)”. Science of the Earth 30 (4):289-301. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11761.