Ý, Nguyễn Viết, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Trần Tuấn Anh, Vũ Văn Vấn, Phạm Thị Dung, E. P. Izokh, and A. S. Borisenko. 2008. “Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng Khu vực Miền Trung Và Tây Nguyên”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (3):233-42. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11760.