Niên, Bùi Ấn. 2008. “Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel Trong các thành tạo Siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (2):199-209. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11757.