Tuyến, Đoàn Văn, Đinh Văn Toàn, and Trịnh Việt Bắc. 2008. “Nghiên cứu nguồn địa nhiệt Cho phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (2):153-60. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11751.