Vũ, Phạm Năng, Tăng Đình Nam, and Nguyễn Duy Bình. 2008. “Cấu Trúc địa chất Và hoạt động Kiến tạo hiện đại Khu vực Thành phố Điện Biên”. Science of the Earth 30 (2):147-52. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11750.