Việt, Lê Triều, and Trần Văn Thắng. 2008. “Về Pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc Bồn trũng sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (2):124-29. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11747.