Bình, Nguyễn Văn. 2003. “Tính phân đới Và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ Phong hóa vùng đồi Núi Sóc Sơn (Hà Nội)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (3):275-80. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11738.