Xuyên, Nguyễn Đình, Phạm Đình Nguyên, Phạm Quang Hùng, and Nguyễn Ánh Dương. 2003. “Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn Theo Quy luật hoạt động tiền chấn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 25 (3):193-200. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11727.