Tùng, Văn Đức, and Trần Văn Thắng. 2008. “Đặc điểm đứt gãy tích cực Và hoạt động Tân kiến tạo Khu vực Na Pheo - Nậm Ty”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (1):73-83. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11720.