Dương, Nguyễn Đình. 2008. “Một số kết Quả Ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới Trong phân loại lớp phủ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 30 (1):31-38. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11715.