Hải, Vy Quốc. 2006. “Kiểm Tra chất lượng số liệu GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (2):287-92. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11706.