Yêm, Nguyễn Trọng, Nguyễn Quốc Cường, Witoid Zuchiewicz, and Antoni K. Tokarski. 2006. “Địa động lực miền Bắc Việt Nam Trong đại tân Sinh: Những kết Quả Ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan”. Science of the Earth 28 (2):280-82. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11704.