Văn, Phan Thị Kim. 2018. “Nghiên cứu các nguồn nước tại Bắc Bình Trên Cơ sở phân tích các yếu tố Khí tượng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 28 (4):422-33. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11693.